Przedszkole
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo - chcielibyśmy poznać Państwa opinię o przedszkolu, do którego uczęszcza Państwa dziecko.
Ankieta jest anonimowa.
Proszę o szczere odpowiedzi, które będą odzwierciedleniem Waszych poglądów
na temat naszego przedszkola.
Jesteśmy przekonani, że staną się one podstawą planowania rozwoju naszego przedszkola.
1. Czy zdaniem Pani/Pana zapewniamy dzieciom odpowiednią opiekę?
tak
nie
nie mam zdania

2. Czy Pani/Pana dziecko może liczyć na pomoc nauczycielek i pań wspomagających w razie kłopotów?
tak
nie
nie mam zdania

3. Jak ocenia Pani/Pan swoje kontakty z wychowawcami grup i innymi pracownikami?
bardzo dobre
dobre
nie mam zdania
złe
inne...........................................................................................................................................

4. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w grupie bezpiecznie?
tak
nie
nie mam zdania

5. Czy zdaniem Pani/Pana grupa jest dobrze zorganizowana?
tak
nie
nie mam zdania
jeśli nie to dlaczego?.............................................................................................................

6. W jakim stopniu rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia Pani/Pana dziecka?
bardzo dobrym
dobrym
niewystarczającym
nie mam zdania
inne...................................................................................................................................................

7. Jakie zagadnienia powinnyśmy wprowadzić do swojego programu wychowawczego na przyszłość?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

8. Jakie są Państwa oczekiwania wobec naszego przedszkola?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

9. Jakie uroczystości powinny być w przedszkolu obchodzone?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

10. Czego oczekują Państwo od nauczycieli? .
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

12. Jakie jeszcze zajęcia dodatkowe powinny funkcjonować w naszym przedszkolu? Właściwe odpowiedzi proszę podkreślić lub wpisać.
o sportowe, jakie: ...............................................................................................................................
o teatralne
o umuzykalniające ( gra na instrumencie)
o j. obcego- jakiego .........................................................
o inne..................................................................................

12. Jak Państwo oceniają działalność placówki?
o celująco
o bardzo dobrze
o dobrze
o średnio
o słabo
o źle (dlaczego?)..................................................................................................................................

13. Która z form współpracy z przedszkolem jest dla Państwa najlepsza?
o kontakty indywidualne
o uroczystości przedszkolne
o wycieczki
o zebrania grupowe
o odwiedziny nauczyciela w domu dziecka
o prelekcje, odczyty
o inne.........................................................................................................................................................

14. Co chciałaby Pan(i) zmienić w przedszkolu swojego dziecka?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

15. Jeśli chce Pan (i) coś jeszcze dodać, proszę zrobić to tutaj!
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................


Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.