Przedszkole
REGULAMIN RADY RODZICÓW

Na podstawie Art. 53 ust.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1


Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2


Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki.
§ 3


Organami Rady są:
1. Prezydium Rady,
2. Przewodniczący Rady,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 4


1. Plenarne zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Plenarne zebranie Rady w szczególności:
a. ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
b. uchwala preliminarz Rady,
c. rozpatruje sprawozdania z działalności Rady,
d. dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§ 5


1. Prezydium Rady składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.
§ 6


Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2. wykonywanie uchwał Rady,
3. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu
4. organizowanie rodziców do realizacji programu pracy przedszkola,
5. organizowanie prac społecznych na rzecz przedszkola,
6. organizowanie żywienia wychowanków.
§ 7


Rada Rodziców przedszkola ma na celu:
1. zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy wychowawczej
i opiekuńczej ,
2. przedstawienie nauczycielom, dyrektorowi i organowi prowadzącemu opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach przedszkola,
3. współdziałanie z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i opieki oraz wynikającymi z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców,
4. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny,
5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
§ 8


Struktura i skład Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców powoływana jest z przedstawicieli rodziców każdej grupy.
2. Przedstawiciele grup wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady, który jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje pracami Rady.
§ 9


1. Rada wybiera ze swego składu 2 osobową Komisję Rewizyjną.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.
§ 10


1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
b. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
c. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
§ 11


Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 12


W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
§ 13


W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.
§ 14


Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.
§ 15


1. Posiedzenia Rady są dokumentowane w formie protokołu.
2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.
§ 16


Zasady działalności finansowo - gospodarczej:
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy,
2. źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
3. wysokość minimalnej dobrowolnej składki rodziców ustala się w większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców,
4. rodzice wpłacają składki jednorazowo, półrocznie względnie kwartalnie według swego uznania i możliwości,
5. fundusze, o których mowa w ust. 2, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych placówki, w tym szczególnie udzielenie jej pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania
i opieki nad dziećmi.
§ 17


1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
§ 18


1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów.
§ 19


1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez ogólne zebranie rodziców.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady.
§ 20


Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.