Przedszkole
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 (z późniejszymi zmianami).

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych. 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 3. Rada Pedagogiczna w formie uchwał opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją przedszkola. II. Skład i struktura Rady Pedagogicznej
§ 2
W skład rady wchodzą: 1. Dyrektor jako przewodniczący, 2. nauczyciele jako członkowie,
§ 3
W zebraniach rady lub w określonych punktach porządku tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady goście: 1. doradca metodyczny, 2. przedstawiciele poradni zdrowia, psychologiczno - pedagogicznej, terapeutycznej itp., 3. przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub fundacji zajmujących się dziećmi, 4. przedstawiciele organizacji związkowych, 5. przedstawiciele Rady Rodziców lub rodziców danej grupy dzieci, 6. przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, 7. pracownicy administracyjni i obsługowi placówki, 8. inne osoby, jeśli rada uzna ich obecność za celową lub potrzebną. III. Cele, zadania i kompetencje
§ 4
Rada Pedagogiczna jest organem współkierującym przedszkolem, mającym na celu: 1. dbanie o jakość przedszkola poprzez: tworzenie koncepcji pracy rady pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w mierzeniu jakości pracy placówki, 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka.
§ 5
Do podstawowych zadań rady należy: 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie i wnioskowanie, 2. analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola, 3. upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów, 4. organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego, 5. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, 6. planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków.
§ 6
Rada opracowuje i zatwierdza: 1. program rozwoju przedszkola, 2. innowacje, eksperymenty i badania naukowe, które mają być prowadzone na terenie przedszkola, 3. statut przedszkola, 4. organizację wewnętrznego doskonalenia zawodowego i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5. terminarz spotkań rady w danym roku szkolnym, 6. regulaminy przedszkola o charakterze wewnętrznym.
§ 7
Rada opiniuje: 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 2. projekt planu finansowego przedszkola, 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 8
Rada wnioskuje w sprawach: 1. doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 2. ocena pracy nauczyciela, 3. odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora.
§ 9
Przewodniczący Rady zobowiązany jest do: 1. prowadzenia i przygotowywania zebrań Rady, 2. powiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę terminarzem spotkań, 3. przedstawia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 4. realizacji uchwał Rady, 5. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich jej członków w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola, 6. oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 7. Zapoznawanie na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego związanego z działalnością przedszkola, 8. informowanie na bieżąco o działalności przedszkola i jakości pracy. IV. Organizacja pracy
§ 10
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem. 2. Rada obraduje na zebraniach podsumowujących, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego lub 1/3 członków, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie. 3. Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami przedszkola. V. Tryb podejmowania uchwał
§ 11
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola. 3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym, uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. VI. Sposób dokumentowania działalności i posiedzeń
§ 12
1. Zebrania Rady są protokołowane. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w terminie 10 dni i wpisania do księgi protokołów. 2. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant wyznaczony na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu rady przez przewodniczącego, przy aprobacie rady. 3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznaniu się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącego. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek. 4. Zasady sporządzania dokumentacji z posiedzeń Rad Pedagogicznych: 1. zebrania Rad Pedagogicznych protokołowane są w wersji elektronicznej. Protokół sporządza protokolant w terminie 10 dni od daty zebrania Rady w następujący sposób: a) tytuł: litery wielkie, "pogrubione", czcionka 14, b) porządek obrad: czcionka 14, bez "pogrubienia", c) treść protokołu: czcionka 14 bez "pogrubienia", d) protokół wraz z listą obecności członków podpisuje na końcu l lewej strony protokolant, z prawej Przewodniczący Rady, e) po treści protokołu strona: Z treścią protokołu zapoznali się, f) uchwały wciągu protokołów : nagłówek "pogrubiony" czcionka 14 (treść czcionką 14, pismo pochyłe), szkoła prowadzi rejestr uchwał, g) strony protokołów numerowane są w systemie ciągłym ręcznie lub komputerowo, h) protokolant i Dyrektor Szkoły parafują każda stroną protokołu, i) protokoły przechowywane są w kancelarii szkoły w teczce "Protokoły Rady Pedagogicznej" j) teczki protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. VII. Prawa i obowiązki członków rady
§ 13
Członek Rady zobowiązany jest do: 1. rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji przedszkola, 2. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, 3. udział w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie. 4. przestrzeganie prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora, 5. przestrzegania i realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia lub głosował przeciwko uchwale, 6. składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań, 7. nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 14
Członkowie rady mają prawo: 1. zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy przedszkola, 2. wniesienie punktu do porządku obrad rady, 3. pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej przedszkola. VII. Postanowienia końcowe
§ 15
W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców.
§ 16
Rada wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do reprezentowania jej na zewnątrz.
§ 17
Działalność rady jest zgodna z obowiązującym prawem.
§ 18
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.