Przedszkole
PROGRAM WYCHOWAWCZY

"Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli."

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak


Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego
w Jerzmanowicach został stworzony w oparciu
o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci -
ISBN 978 - 83 - 7491 - 268 - 6 .
W procesie wychowawczym uczestniczą rodzice, nauczyciele, pracownicy
obsługi. Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie , natomiast
przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje .
Przedszkole promuje podstawy szacunku dla innych, wychowuje w duchu patriotyzmu, uniwersalnych wartości oraz rozwija samodzielność.
Nauczyciele poprzez obserwacje rozpoznają i gromadzą informacje
o potrzebach rozwojowych i wychowawczych dzieci. Przedszkole zapewnia rodzicom pomoc dla dzieci ze strony specjalistów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Program wychowawczy w przedszkolu ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj.: dzieci, rodziców, środowiska i pracowników. Integruje
nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.


CELE WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA


1. Zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.

2. Poznanie zasad i reguł obowiązujących w grupie.

3. Kształtowanie się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowanie dziecka.

4. Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.

5. Wyrabianie ostrożności i dystansu w kontaktach z nieznajomymi.

6. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.

7. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania.

8. Uczenie dzieci rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji na zasadzie kompromisu i uwzględnienia potrzeb innych osób.

9. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja".

FORMY PRACY


 • praca indywidualna
 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
 • czynności samoobsługowe dzieci (np związane z utrzymaniem higieny osobistej) oraz praca użyteczna
 • zajęcia zorganizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w zespołach
 • udział w konkursach, quizach, turniejach
 • spacery i wycieczki
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu a także poza nim.


PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Właściwie zorganizowanego procesy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego
  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Korzystania z dóbr kulturalnych.
 • Indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu.
 • Ochrony zdrowia.
 • Nienaruszalności cielesnej.
 • Badania i eksperymentowania.
 • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych.
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 • Do nauki przez zabawę i bycie sobą.
 • Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania.
 • Godności i nietykalności osobistej. Akceptacji takim jakie jest.
 • Poszanowania własności.
 • Znajomości swoich praw.
 • Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
 • Warunków sprzyjających jego rozwojowi.
 • Badania i eksperymentowania.
 • Zdrowego jedzenia.
 • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.


OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU


 • Przestrzegać umów zawartych z nauczycielem.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Zgłaszać złe samopoczucie, potrzeby fizjologiczne, przykre wypadki, uszkodzenia.
 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy i zgody nauczyciela.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.
 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.


PRAWA RODZICÓW


 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka.
 • Decydowania o czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Zapoznania się z programem i zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola
 • Wyrażania i przekazywania propozycji i uwag odnośnie pracy przedszkola.
 • Uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych.
 • Proponować zajęcia dodatkowe.
 • Uzyskania informacji dotyczących pracy nauczycieli z dzieckiem.
 • Znać jadłospis na dany dzień.


STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECKA

MOJE MIEJSCE W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECKA
ZADANIA NAUCZYCIELA
PRZYKŁADOWE FORMY RTEALIZACJI
Poznaje
prawa
i
obowiązki przedszkolaka
 • zgodne korzystanie z gier, zabawek, przyborów
 • szacunek do swojej i cudzej własności,
 • omówienie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki
 • przedstawienie i omówienie Kodeksu Przedszkolaka
 • oglądanie sal dydaktycznych, wyposażenia, zabawek podczas dni otwartych i zwrócenie uwagi na zasady korzystania z nich.
 • szanowanie wytworów pracy własnej i innych.
 • rozmowy na temat bezpiecznego poruszania się po budynku oraz bezpiecznego posługiwania się przyborami podczas zajęć.
Integruje
się
z
nauczycielami
i rodzicami
 • organizowanie spotkań integracyjnych, poznawanie siebie nawzajem poprzez wspólne tańce, zabawy
 • organizowanie imprez i uroczystości
.
 • gry i zabawy w salach dydaktycznych i ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne
 • udział dzieci i rodziców w uroczystościach przedszkolnych:
- Andrzejki
- Wizyta Św. Mikołaja
- Zabawa karnawałowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Zakończenie roku szkolnego
Poznaje
zachowania
kulturalno - grzecznościowe
 • wyrabianie nawyku używania zwrotów i form grzecznościowych
 • utrwalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • codzienne sytuacje życia przedszkolnego, zabawy, gry, piosenki
 • wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych miejsc użyteczności publicznej.
Wyrabia
szacunek
do innych osób oraz właściwych reguł życia
w grupie.
 • umiejętność odróżnienia dobra od zła
 • sumienne wykonywanie powierzonych zadań
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka
 • dziecko potrafi określić czym jest dobro a czym zło
 • dziecko znajduje przyjemność z czynienia dobra
 • pełnienie dyżurów przez dzieci
 • ustalenia zasad i reguł postępowania, zawieranie umów.
Żyje
zgodnie
z
naturą
 • opieka nad zwierzętami zwłaszcza w okresie zimy, poszanowanie przyrody
 • bezpośrednie obcowanie z naturą, poznawanie środowiska poprzez odkrywanie, działanie, badanie
 • hodowla roślin w salach, urządzanie kącików przyrody
 • zbieranie pokarmu dla zwierząt i dokarmianie ich zimą, zrobienie karmników
 • wycieczka do lasu, oglądanie filmów ekologicznych
 • sadzenie własnych roślin i ich pielęgnacja, stałe wzbogacanie kącików przyrody
Kształtuje
poczucie
estetyki
 • dbanie o estetyczny wygląd sal, kącików zainteresowań.
 • czynny udział w sprzątaniu zabawek i pomocy po skończonej zabawie oraz zgodnie z umową odkładania ich na swoje miejsce
 • pomoc w dekoracji sal dydaktycznych i pomieszczeń przedszkolnych
Troszczy
się
o
zdrowie
 • dbałość o prawidłową postawę ciała
 • zapoznanie ze sposobami aktywnego wypoczynku po zajęciach w przedszkolu
 • troska o higienę osobistą, kulturalne spożywanie posiłków i wyrabianie samodzielności w ubieraniu się.
 • prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, spacery, wycieczki, zabawy na Świerzym powietrzu
 • rozmowy z dziećmi, analizowanie przykładów zaczerpniętych z literatury, udział w wycieczce do przychodni, wizyta pielęgniarki.
Opieka
nad
dziećmi
z trudnościami edukacyjnymi
i wychowawczymi
 • praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności edukacyjne i wychowawcze
 • nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, logopedą oraz innymi prowadzącymi zajęcia dodatkowe
 • badanie nabytych umiejętności, wyszukanie dzieci z ewentualnymi trudnościami
 • współdziałanie z psychologiem, logopedą, instruktorem rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, prowadzenie zajęć wyrównawczych przez nauczycielkę
 • zajęcia otwarte, pedagogizacja rodziców, rozmowy indywidualne


MOJA RODZINA, MÓJ DOM
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECKA
ZADANIA NAUCZYCIELA
PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI
Współpracuje
z
rodzicami,
przybliża
sobie
zasady
życia
w
rodzinie
 • uczenie szacunku i przywiązania do rodziny, ukazanie roli rodziców, dziadków, rodzeństwa w życiu dziecka
 • zapraszanie do przedszkola rodziców pracujących w różnych zawodach, organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców
 • karty indywidualne, prace użyteczne na rzecz przedszkola
 • rozmowa, analiza utworów literackich, udział w uroczystościach przedszkolnych, przygotowanie upominków
 • zbieranie informacji od rodziców o możliwości zorganizowania spotkania w zakładach pracy
 • informowanie rodziców postępach dzieci, udział w zebraniach ogólnych i grupowych oraz pracach użytecznych na rzecz przedszkola.
Kształtuje
więzi
emocjonalne
z
rodziną
 • rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • zacieśnianie więzi międzypokoleniowej (rola babci, prababci, dziadka, pradziadka)
 • rozumienie pojęć: rodzina, dom, tradycja, pokolenie
 • zapewnienie dzieciom w przedszkolu poczucia bezpieczeństwa, otoczenie ich miłą i serdeczną atmosferą, aby czuły się tu jak w domu
 • organizowanie zabaw tematycznych, odgrywanie ról, stwarzanie sytuacji pozwalających na stymulowanie aktywności twórczej dziecka
 • organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem dzieci, rodziców, dziadków
Zapewnia
domownikom
odpoczynek
( rozumie
konieczność
cichej zabawy
w przedszkolu,
ciszy
podczas zajęć,
posiłków)
 • dostrzeganie konieczności cichego i spokojnego zachowania się w trakcie odpoczynku innych osób
 • rozumienie konieczności ciszy podczas zajęć i spożywania posiłków
 • zwracanie uwagi na prawidłowe zachowanie dzieci podczas zabaw, zajęć, posiłków, odpoczynku.
Dostrzega
znaczenie
wszystkich
członków
rodziny
i
funkcje
jakie pełnią
 • prowadzenie zajęć na temat wykonywanych zawodów i podkreślenie ich społecznej wartości
 • wprowadzenie dyżurów w kącikach zainteresowań w celu przygotowania dzieci do pomocy w pracach domowych
 • stwarzanie radosnej atmosfery podczas uroczystego obchodzenia urodzin członków grupy
 • cykl zajęć o różnych zawodach
 • rozmowy z dziećmi na temat pracy rodziców i wykonywanych przez nich zawodów
 • organizowanie zabaw tematycznych.
 • ustalenie planu dyżurów.
 • umiejętność składania życzeń z okazji czyjegoś święta.
Rozwija
poczucie odpowiedzialności za
sale
i
przedszkole
 • umiejętność wykonywania prac porządkowych
 • wzbudzanie szacunku do zabawek jako wspólnego dobra przedszkolnego
 • wywiązywanie się z podjętych obowiązków
 • systematyczne i konsekwentne uczenie dzieci ładu i porządku
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne zabawki
Jako
członek zbiorowości przedszkolnej
 • wyrabianie samodzielności w trakcie ubierania się i wykonywania czynności samoobsługowych
 • wycieranie butów przed wejściem, wieszanie okrycia zwierzchniego we własnej półce
 • umiejętność kulturalnego i uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem
 • podejmowanie prób z samodzielnym rozwiązywaniu problemów czy konfliktów
 • zgodna zabawa
 • wspólne ustalenie i przestrzeganie norm i zasad postępowania
 • konsekwentne przestrzeganie i stosowanie form grzecznościowych
 • umiejętność zgodnego współdziałania zabawie.


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W JERZMANOWICACH


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Jest doskonale przygotowany do pełnienia obowiązku szkolnego, a więc osiągnął dojrzałość szkolną
 • Jest aktywny, kreatywny, dociekliwy
 • Umiejętnie wykorzystuje swoje mocne strony
 • Pokonuje własne słabości
 • Jest świadom własnej tożsamości
 • Potrafi się komunikować
 • Nie poddaje się, lecz próbuje rozwiązywać problemy
 • Szanuje przyrodę i wszystko co go otacza
 • Ma ukształtowane poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej
 • Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • Cechuje je otwartość i tolerancja wobec innych
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, przedszkolnym i w życiu grupy
 • Pomaga potrzebującym
 • Ma pozytywny obraz samego siebie


PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH


DZIECKO:
1. Zna i przestrzega zasad współżycia w grupie

2. Czuje się bezpieczne, szczęśliwe, ufa nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

3. Ma świadomość ograniczeń i konsekwencji nieprzestrzegania zakazów

4. Potrafi zgodnie współdziałać w grupie

5. Jest wrażliwe na potrzeby innych potrzebujących pomocy

6. Szanuje swoją i cudzą własność

7. Kieruje się w życiu dobrem w działaniach pro - społecznych

8. dba o bezpieczeństwo swoje i innych

9. Utrzymuje porządek wokół siebie

10. Zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po budynku przedszkolnym i poza nim

11. Potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji np. w publicznym miejscu

12. Wie, w jaki sposób może zadbać o swoje zdrowie

13. Wie, jak okazać miłość, szacunek i przywiązanie swoim najbliższym

14. Zna swoje dane personalne

15. Zna swoje obowiązki i wywiązuje się z nich

16. Rozumie potrzebę poszanowania zabawek i innych przedmiotów przedszkolnych

17. Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam - zna ich znaczenie

18. Potrafi okazać pomoc i troskę potrzebującym pomocy

19. Rozumie potrzeby innych osób

20. Jest tolerancyjne

21. Dba i środowisko naturalne.


Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.