Przedszkole
REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli.

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek,
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,
  • dewastowania urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz ogrodzenia,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.,
  • wprowadzania zwierząt,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych zgłasza się do Dyrekcji Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.

6. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w zespole szkół.

7. Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków dozorcy zatrudnionego
w zespole szkół.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami.

Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.