Przedszkole
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Placówka nosi nazwę- Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach.
Mieści się w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-17:00.
Przedszkole w Jerzmanowicach jest przedszkolem samorządowym.
Organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice Przeginia.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Dyrektorem przedszkola jest Ewa Rogóż - Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.

Aktywność dziecka w przedszkolu w ciągu dnia (organizacja zajęć)

Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, dzień w przedszkolu zagospodarowany jest według następujących proporcji:
- jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę swobodną, przy niewielkim udziale nauczyciela,
- jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na wycieczkach i wówczas organizowane są zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe, ogrodnicze,
- jedną piątą czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
- dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie. mieszczą się tu czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, itp

Ranki wypełniają dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz takie zajęcia dodatkowe jak: - język angielski
- tańce i rytmika
- zajęcia wyrównawcze
- gimnastyka korekcyjna
- religia

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.

Cele pracy przedszkola:
 • wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości w stosunku do ludzi i przyrody,
 • bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw wychowanków przedszkola,
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej ) z wykorzystaniem elementów przyrody i uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 • dostrzeganie potrzeb dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz potrzeb środowiska przyrodniczego, kształtowanie poczucia przynależności z "Naszą Mała Ojczyzną"

        Priorytetem działalności naszego przedszkola jest doskonalenie jakości pracy poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. W codziennej pracy zmierzamy w kierunku metod wyzwalających u dziecka poczucie podmiotowości, czemu towarzyszą poszukiwania, obserwacje i eksperymenty. Czynimy na równi odpowiedzialnymi za proces edukacji wszystkich jego uczestników: nauczycieli, dzieci i ich rodziców.

Zadania:
 • Stwarzanie dzieciom możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zwierzętami.
 • Dokonywanie diagnozy dzieci w różnych sferach rozwojowych.
 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczenie wrażliwości na potrzeby innych.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Zapewnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Pierwszy tydzień w przedszkolu


Dla maluchów pierwsze dni w przedszkolu są wielkim stresem. Równie ciężko przeżywają je rodzice.
Jak przetrwać ten trudny czas, jak pomóc dziecku w przystosowaniu się do nowego środowiska?
 • Pozwól dziecku zabrać do przedszkola ulubioną zabawkę. Da mu ona większe poczucie bezpieczeństwa.

 • Zadbaj by poranne pożegnanie odbywało się bez pośpiechu. Ale też nie przedłużaj go w nieskończoność.
  Jeśli maluch łatwiej rozstaje się z ojcem niech on odprowadza go do przedszkola.

 • Jeśli możesz, w ciągu pierwszego miesiąca odbieraj malucha zaraz po obiedzie.

 • Bądź punktualna. Staraj się zawsze przychodzić po dziecko o tej porze, o której mu obiecałaś.

 • W sprawach jedzenia nie decyduj za dziecko. Ustal z wychowawczynią, że dziecko nie musi jeść tego czego nie lubi, ale też z góry nie zastrzegaj:
  "Proszę mu nie dawać marchewki, bo jej nie znosi."
  Dzieci w towarzystwie rówieśników często zjadają wszystko.

 • Nawet gdy masz wolny dzień nie zostawiaj dziecka w domu.
  Będzie później na nowo przeżywać przedszkolny stres.

 • Rozmawiaj o dziecku z wychowawczynią.
  Pytaj jak radzi sobie z poleceniami, jaki ma kontakt z rówieśnikami itp.

Traktuj pobyt w przedszkolu jako rzecz naturalną i oczywistą.
Wytłumacz dziecku, że każdy ma jakieś obowiązki,
"mama i tata chodzą do pracy, siostra do szkoły, a ty do przedszkola."
Jeśli przedszkole jest koniecznością, nie obiecuj dziecku, że chodzi tylko na próbę.

Uroczystości w roku szkolnym:

 • Wrzesień - rozpoczęcie roku szkolnego
 • Październik - spotkanie z policjantem, wizyta Pani Jesieni
 • Listopad - "andrzejki", Święto Niepodległości
 • Grudzień - Wizyta Świętego Mikołaja, spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej, Jasełka
 • Styczeń - Dzień Babci i Dziadka
 • Luty - bal karnawałowy
 • Marzec - pożegnanie zimy" spotkanie z Panią Wiosną w Szkole Podstawowej "
 • Kwiecień - spotkanie wielkanocne
 • Maj - Dzień Mamy i Taty,
 • Czerwiec - Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego

  Oferta edukacyjna

  Realizujemy podstawę programową określoną rozporządzeniem MEN. Cele oraz zadania edukacyjne realizujemy poprzez nowoczesny i przyjazny dzieciom program "Nasze przedszkole".
  Kładzie on nacisk na wszechstronny rozwój dziecka oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Staramy się kształtować społeczną i emocjonalną dojrzałość naszego wychowanka,
  kultywować tradycje i zwyczaje regionalne. Pracujemy nowoczesnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dziecka dysponując bogatą bazą dydaktyczną.

  Zapewniamy naszym wychowankom:

  • Bezpieczne warunki pobytu, ciepłą, rodzinną atmosferę


  • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe


  • Sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi


  • Osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka


  • Zajęcia dydaktyczne obejmujące:

  * zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
  * zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
  * zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
  * zajęcia umuzykalniające
  * zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
  * zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
  * zajęcia ruchowe i gimnastyczne
  * gry i zabawy w terenie

  • Udział Rodziców w codziennym życiu Przedszkola.

  • Prowadzona jest gimnastyka korekcyjna i religia.

  • Smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki.

  • Wspólne uroczystości i imprezy.

  • Współpracę z: psychologiem, pedagogiem, logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.

  • Możliwości rozwoju zainteresowań poprzez urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych: gimnastykę korekcyjną, język angielski, rytmikę, taniec.

  • Wycieczki, wyjścia na koncerty muzyczne. Udział dzieci w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne.


  Programy:

  W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy zawierające podstawę programową.
  • W oparciu o nią podejmują działania edukacyjne i wychowawcze.

  • Program Wychowania Przedszkolnego MAC ,,Nasze Przedszkole"

  • Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach ,,Chcę by innym było ze mną dobrze"

  • Program adaptacyjny Samorządowego Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach

  Wykorzystujemy również nowoczesne metody i koncepcje pracy, m.in.:

  • ,,Dziecięca matematyka" E.Gruszczyk-Kolczyńska

  • Metoda Dobrego Startu. M. Bogdanowicz,

  • Wprowadzanie dziecka w świat pisma. I. Majchrzak,

  • Kinezjologia edukacyjna. P. Dennisona,

  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


  Nasze panie w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej korzystają m.in. z:


  1.Pedagogiki zabawy, która dysponuje metodami ułatwiającymi kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie.
  Podpowiada ona, co zrobić, aby te kontakty dawały jak największe korzyści zarówno grupie, jak również poszczególnym jej członkom. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny
  i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Ich realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko
  rozumianych metod zabawowych (choć nie tylko), często bardzo przyjemnych w odbiorze, a jednak nie pozbawionych głębszej refleksji.

  2.Edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.
  Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:
  - intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci
  - kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
  - rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.
  Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

  3.Metody Weroniki Sherborne ruchu rozwijającego dla dzieci: wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego,
  kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała.
  Stosując tę metodę dążymy do rozwoju:
  - świadomości schematu ciała, integracji poszczególnych jego części,
  - orientacji w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
  - poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera, współdziałania, partnerstwa,
  - emocji, opanowania ich,
  - własnej inwencji, pewności siebie, inicjatywy,
  - spontaniczności ruchu i zachowań,
  - sprawności ruchowej, wyobraźni pojęć,
  - koncentracji uwagi, sposobu komunikowania się,
  - a także do integracji środowiska w którym jesteśmy,
  - oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

  4.Metody "dobrego startu" M. Bogdanowicz . Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych:
  wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej.
  Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej)
  i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki pisania i czytania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.
  Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych).

  5. Ćwiczenia logopedyczne
  • Ćwiczenia narządów mowy: żuchwy, warg, języka, podniebienia miękkiego to (kaszlenie, chrapanie, wymawianie sylab, oddychanie)

  • Ćwiczenia oddechowe, słuchu fonematycznego

  • Ćwiczenia z głoską "r", ćw. graficzne, odczytywanie wyrazów z obrazków, cw. Spostrzegawczości

  • Zabawy w słowa, z rymem, rozwiązywanie rebusów krzyżówek, rozwiązywanie zagadek, układanie zdań, kończenie zdań, zabawy głoskami, z sylabami, w środki lokomocji


  Poczytaj Mamo! Poczytaj Tato!

  Zabawy i ćwiczenia do pracy z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym


  Wiek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia. Należy je jak najwcześniej rozpoznać i rozpocząć pracę nad ich rozwijaniem.
  Zdolności mogą przejawiać się w różnych dziedzinach działalności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne
  i artystyczne, zwłaszcza muzyczne i plastyczne.
  Aby rozwijać zdolności intelektualne dziecka, należy zapewnić mu swobodę dorastania. Należy pozwolić na jak największą swobodę poruszania się,
  obserwowania, dotykania, odkrywania itp. Tego rodzaju doświadczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka.
  Zdolności twórcze, pomysłowość i naturalna kreatywność ujawniają się najpełniej około 5 roku życia pod postacią rozbudzonej ekspresji werbalnej,
  plastycznej, muzycznej i ruchowej. Po tym okresie następuje spadek zdolności twórczych, które nie stymulowane, nie rozwijają się, ulegają zahamowaniu.
  Praca z dziećmi zdolnymi powinna zatem odbywać się w sposób systematyczny i być oparta na indywidualnych programach ich rozwoju.
  Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystujemy w pracy z dziećmi zdolnymi, można je również wykorzystywać w domu, podczas zabawy z naszymi milusińskimi.

  Zabawy rozwijające zdolności z zakresu mowy i myślenia.


  • Tworzenie zakończeń opowiadań, bajek z umiejętnością uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania,

  • Tworzenie opowiadania na podstawie tytułu,

  • Wymyślanie innego zakończenia do znanych dzieciom bajek,

  • Wymyślanie nieprawdopodobnych historyjek,

  • Samodzielne czytanie książek, czasopism, komiksów, prasy,

  • Czytanie bajek dzieciom młodszym,

  • Czytanie z podziałem na role,

  • Korzystanie z encyklopedii, słowników, informatorów, książek popularno-naukowych,

  • Samodzielne tworzenie zagadek, wierszy,

  • Poznawanie zasad intonacji przy recytacji, opowiadaniu,

  • Ćwiczenia językowe na podstawie skomplikowanych wypowiedzi,

  • Wykorzystanie zdolności dzieci na imprezach i przedszkolnych uroczystościach,

  • Zorganizowanie kącika książek dla dzieci zdolnych,
   Tworzenie książeczek z prostymi tekstami z wykorzystaniem techniki komputerowej,

  • Rozwiązywanie krzyżówek literowo-obrazkowych, rebusów, łamigłówek,

  • Próby pisania na komputerze prostych tekstów i drukowanie ich,


  Zabawy rozwijające zdolności muzyczne


  • Wyjścia na koncerty muzyczne,

  • Zapraszanie do przedszkola muzykujących artystów,

  • Kurs tańca w przedszkolu dla dzieci uzdolnionych tanecznie,

  • Zajęcia ruchowo-rytmiczne,

  • Zespół muzyczny organizowany przez panią prowadzącą rytmikę,

  • Rozwijanie walorów głosowych poprzez:

  - rytmiczne recytowanie tekstów
  - śpiewanie motywów melodycznych w formie progresji (mormorando, legato, staccato),
  - tworzenie melodii do rymowanek,
  - wykorzystanie walorów głosowych dzieci do nauki piosenek prezentowanych na różnych uroczystościach,
  • Tworzenie instrumentów niekonwencjonalnych,

  • Akompaniowanie do piosenek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych,

  • Słuchanie fragmentów muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej i wyrażanie swoich odczuć w formie plastycznej, ruchowej i werbalnej,

  • Zorganizowanie zespołu muzycznego,

  • Udział w konkursach, przeglądach uroczystościach przedszkolnych,


  Zabawy rozwijające zdolności plastyczne


  • Poznawanie kultury, tradycji, zwyczajów ludzi innych narodowości oraz grup etnicznych zamieszkujących w Polsce,

  • Poznawanie kultury i sztuki różnych epok historycznych: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, porównanie jej ze sztuką i kulturą współczesną,

  • Oglądanie albumów dzieł plastycznych (rzeźba, malarstwo) znanych twórców światowych,

  • Oglądanie aktualnych wystaw tematycznych,
   Wycieczki do muzeów,

  • Zaproszenie plastyka do przedszkola – poznanie zawodu plastyka, wspólne tworzenie prac plastycznych,

  • Rysowanie świecą, pastelami,

  • Malowanie na podkładzie: klejowym, grysikowym, wiórowym,
   Wykonywanie prac ze sznurków, szmatek, materiałów przyrodniczych,

  • Odciskanie wzorów,

  • Kalkomania, witraże,

  • Tworzenie albumów książek,

  • Wykonywanie prac przestrzennych,

  • Rzeźbienie z masy solnej, papierowej,

  • Wykonywanie kukiełek, masek, pacynek,

  • Tworzenie plakatów, drzew genealogicznych,

  • Technika kolażu, zabawy z masą gipsową,

  • Malowanie na szkle, płótnie,

  • Technika orgiami i kirigami,

  • Uczestniczenie w konkursach plastycznych,


  Zabawy rozwijające zdolności matematyczne


  • Stosowanie działań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

  • Układanie treści zadań tekstowych do działań matematycznych,

  • Zapoznanie z zapisem na grafach matematycznych i osi liczbowej,

  • Wykonywanie figur geometrycznych przestrzennych z kartonu z zastosowaniem gotowego szablonu,

  • Posługiwanie się pieniędzmi, zapoznanie z walutą innych krajów (Euro),

  • Poznanie jednostek miary (metr, centymetr, milimetr) i wagi (kg, dag, g),

  • Odczytywanie na zegarze tarczowym pełnych godzin i rozumienie oraz odczuwanie krótkich odcinków,
   czasowych np. co można zrobić w czasie 5 min., 10 min., a co w czasie 1 godz., • Aktywność dziecka
  Aktywność dziecka
  7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
  9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
  9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
  10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
  10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
  11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
  12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
  13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
  14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
  14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.